Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties bij Het Hondenparadijs. 

 

Reservaties

Voor een reservatie voor het verblijf van uw hond , een uitlaatdienst of algemene verzorging, dient er door beide partijen een overeenkomst ondertekend te worden. Bij een eerste reservatie wordt een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te zien of het klikt tussen honden en baasjes. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, is deze pas definitief en wordt pas bevestigd vanaf het moment dat wij het gevraagde bedrag voor het verblijf ontvangen hebben.

Wijzigingen of annulaties dienen ook in een door beide partijen ondertekende overeenkomst vermeld te worden.

De algemene voorwaarden staan vermeld op onze website, vanaf een reservatie wordt bevestigd gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Door het maken van een reservatie geeft u toestemming dat wij foto's van uw hond mogen plaatsen op onze website en social media.

 

Prijs en betaling

De prijzen van onze diensten staan vermeld op de desbetreffende pagina's

Loopse teven zijn niet welkom, indien de teef toch loops wordt tijdens haar verblijf wordt er een toeslag van 5 euro per dag aangerekend.

Wanneer het gastdier eerder wordt opgehaald dan afgesproken, worden de resterende dagen niet terugbetaald.

Betalingen gebeuren bij het maken van een reservatie, tenzij om een bepaalde reden onderling anders wordt afgesproken.

De prijs van een verblijf is per nacht, dit houdt in dat de hond van 's morgens mag gebracht worden en ten laatste tegen de middag dient opgehaald te worden. Wenst u uw hond later op te halen wordt er een dag (zonder overnachting) bijgerekend.

 

Openings dagen en uren

Het brengen en ophalen van uw hond is altijd op afspraak.

 

Wanbetaling

Bij wanbetalingen wordt er een administratieve kost van 50 euro aangerekend en krijgt de klant aanmaningen per aangetekend schrijven of per mail.

Alle extra gemaakte kosten die daaruit voortvloeien, dienen door de klant betaald te worden.

 

Annulering

Bij het annuleren van de overeenkomst gelden de volgende verplichtingen:

Bij annuleringen binnen de week voor het ingaan van de overeenkomst dient 100 % van de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.

Bij annuleringen binnen de twee weken en buiten de eerste week voor het ingaan van de overeenkomst dient 50 % van de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.

 

 

Inentingen

De hond dient volledig ingeënt te zijn . Daarom kunnen wij uw hond enkel opvangen mits voorlegging van een geldig Eurpees paspoort.

De nodige inentingen zijn: parvovirus, hepatitis contagiosa canis, bordetellose, hondenziekte en leptospirose

Honden die uit het buitenland komen, moeten tevens ingeënt zijn tegen rabiës.

De inentingen dienen ten minste 21 dagen voor de aanvang van het verblijf te hebben plaatsgevonden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele uitbraak van een bepaald virus, bacterie of ziekte. De gedane dierenarts kosten + aankoop van medicijnen dienen door de klant betaald te worden.

Een vlooien en teken bestrijding voor aanvang van het verblijf is verplicht.

 

Ziekte van het gastdier

Bij ziekte van het het gastdier of het vermoeden daarvan zijn wij verplicht alle maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. Wanneer blijkt dat kostbare veterenaire maatregelen nodig zijn, moeten wij contact opnemen met de klant of diens contactpersoon. Wanneer dit contact ondanks alle pogingen niet snel tot stand kan komen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

Wanneer het gastdier wordt afgehaald, zijn wij verplicht de klant volledig in te lichten over eventuele ziekte of consultatie bij de dierenarts.

De kosten van de dierenarts dienen door de klant betaald te worden en niet door ons voorgeschoten te worden.

De klant is verplicht eventuele ziekte en/of gebreken van het gastdier te melden voor de aanvang van het verblijf. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet melden zijn voor rekening van de klant.

Wanneer ziekte of verwonding door ons wordt opgemerkt, zullen wij eventueel een dierenarts inschakelen. Wij zijn vrij de klant al dan niet te verwittigen. Tevens zijn wij vrij een eventuele behandeling te laten opstarten in overleg met de dierenarts en op kosten van de klant. De eigenaars kunnen bij het afhalen van het dier controleren of het dier in goede gezondheid verkeerd en vrij is van verwondingen. Bij twijfel kan er een extra consultatie bij de dierenarts gevraagd worden. Verborgen gebreken en/of ziektes die na thuiskomst van het dier vastgesteld worden, vallen onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van Het Hondenparadijs of de behandelende dierenarts.

Wanneer de eigenaars niet op de hoogte gebracht kunnen worden wegens hoogdringendheid, de onmogelijkheid de eigenaars te bereiken of enige andere reden die op dat ogenblik van toepassing is, zijn wij vrij om te beslissen in overleg met de dierenarts een dier te laten opereren of zelfs euthanaseren, mocht dit nodig geacht worden. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de eigenaar.

 

Overlijden van het gastdier

Bij het overlijden van het gastdier tijdens het verblijf in Het Hondenparadijs, zijn wij verplicht dit zo snel mogelijk te melden aan de klant zodat er afspraken gemaakt kunnen worden betreffende het stoffelijk overschot.

Indien wij geen sectie (autopsie) wensen te laten verrichten, kan de klant dit laten doen door eigen dierenarts. Ook kan de klant een contra - expertise van de doodsoorzaak laten doen door eigen dierenarts.

In beide gevallen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor de klant.

Op verzoek van de klant kunnen wij het stoffelijk overschot op kosten van de klant laten begraven of cremeren.

Niet nakomen van de overeenkomst

Indien de klant zich zonder te verwittigen niet op de afgesproken aanvangsdatum meldt, zijn wij niet verplicht de gereserveerde tijd voor de klant vrij te houden.

De prijs van de gereserveerde tijd wordt 100 % in rekening gebracht.

Als de hond, zonder te verwittigen, niet tijdig wordt opgehaald, wordt er een extra kost van 50 euro aangerekend  bovenop de extra dagen en vanaf 1 week na de beëindiging van de overeenkomst hebben wij het recht het dier naar een gecertificeerd asiel te brengen of ter adoptie aan te bieden.

 

Aansprakelijkheid 

Wij zij niet aansprakelijk voor schade die de gastdieren onderling berokkenen.

De eigenaar van het gastdier is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van het gastdier.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade toegebracht door andere dieren aan persoonlijke bezittingen van de klant.

 

Klachten 

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.

 

Door het ondertekenen van dit reglement geeft de klant aan dat de werking en de accommodatie van ons Hondenparadijs voldoen aan de wensen en de eisen van de klant en geeft hij aan dat hij het dier uit vrije wil en in vertrouwen bij Het Hondenparadijs onderbrengt.